DURVASZERKEZETI RADIOLÓGIAI VIZSGÁLAT

 

MSZ EN ISO 6507-1:2006

Fémek. Vickers-keménységmérés

1. rész: Mérési eljárás

 

 

1. Alkalmazási terület

 

Az ISO 6507 szabványsorozat e része a fémek három különböző terhelőerő-tartományban végzett Vickers-ke­ménységmérésének módszerét tartalmazza

 

1. táblázat

 

Terhelőerő-tartomány, F

N

Keménységi jel

Korábbi megnevezés

(ISO 6507-1:1982)

F ≥ 49,03

HV 5

Vickers-keménységmérés

1,961 ≤ F < 49,03

HV 0,2 - < HV 5-ig

Kisterhelésű

Vickers keménységmérés

0,098 07 F < 1,961

HV 0,01 - < HV 0,2-ig

Mikrokeménységmérés

Vickers szerint

 

Az ISO 6507 szabványsorozat e része a 0,020 mm és a 1,400 mm közötti lenyomatátló esetén étvényes a Vickers-keménységmérésre.

Az erő értékei az ISO 6507 szabványsorozat e részében kilogrammerőből számolt értékek. Ezeket az értékeket már az SI-mértékegységrendszer alkalmazása előtt bevezették. Megállapodás alapján ebben a kiadásban a ré­gi mértékegységeken alapuló értékek változatlanok maradtak, de a következő felülvizsgálat során mérlegelni kell a kerekített terhelőerő-értékek bevezetésének előnyeit, és esetleges hatásait a keménységi skálákra.

 

MEGJEGYZÉS: A terhelőerőt csökkentve, általában nő a mérési eredmények szóródása. Ez különösen érvényes a kisterhelésű Vickers­keménységmérések és a Vickers-mikrokeménységmérések esetében, ahol a Iegjelentősebb korlát a lenyomatátló méréséből ered. A Vickers-mikrokeménységmérés esetén az átlóhosszak átlaga meghatározásának pontossága általában legfeljebb t 0,001 mm (lásd az E mellékletet).

 

Különleges anyagokra és/vagy gyártmányokra külön nemzetközi szabványok vonatkoznak.

 

2. Rendelkező hivatkozások

 

A következő szabvány olyan előírásokat tartalmaz, amelyeket a szövegben lévő hivatkozások miatt az ISO 6507 szabványsorozat e részének előírásaiként kell alkalmazni. E szabvány közzétételekor a hivatkozott szabvány közölt kiadása volt érvényben. Minden szabványt felülvizsgálnak, ezért az ISO 6507 szabványsorozat e része alapján szerződő feleknek célszerű megvizsgálniuk a következő szabvány legújabb kiadásának alkal­mazási lehetőségét. A mindenkor érvényes nemzetközi szabványokat az IEC és az ISO tagtestületei tartják nyil­ván.

ISO 6507-2:1997 Fémek. Vickers-keménységmérés. 2. rész: Keménységmérő gépek ellenőrzése.

 

3. Alapelv

 

A gyémánt behatolótestet, amelynek alakja olyan négyzet alapú szabályos gúla, amelynek szemközti lapjai által bezárt lapszöge egyezményes, a próbadarab felszínébe be kell nyomni, majd az F  terhelőerő megszüntetését követően meg kell mérni a felszínen keletkezett lenyomat átlójának hosszát (lásd az 1. ábrát).


 

 

a) Behatolótest (gyémántgúla)

 

b) Vickers-lenyomat

 

1. ábra: Az ellenőrzés alapelve

 

A Vickers-keménység arányos a terhelőerőnek és a lenyomat ferde felületének – amelynek alakjáról feltéte­lezhető, hogy a behatolótestével azonos lapszögű, szabályos, négyzet alapú gúla – hányadosával.

 

4. Jelölések és fogalmak


4.1. Lásd a 2. táblázatot és az 1. ábrát

 

2. táblázat

 

Jelölés

Meghatározás

α

A gúla alakú behatolótest szemközti lapjai által bezárt lapszög (136°)

F

Vizsgálati terhelés newton-ban

d

A d1 és d2 átlók hosszának számtani középértéke milliméterben (lásd az 1. ábrát)

HV

Megjegyzés:                                          

 

4.2. A Vickers-keménységet a HV jel jelöli, amely előtt a keménység mérőszáma, és amely után a következők állnak:

 

            a)        a terhelőerőt jelző szám (lásd a 3. táblázatot)

            b)        a terhelés időtartama másodpercben, ha az eltér a 7.4. szakasz                                                        szerinti időtartamoktól.

 

PÉLDA

640 HV 30 = 640 Vickers-keménység, 294,2 N terhelőerőt 10 s -15 s-ig alkalmazva.
640 HV 30/20 = 640 Vickers-keménység, 294,2 N terhelőerőt 20 s-ig alkalmazva.

 

5. Keménységmérő gép

 

5.1. Keménységmérő gép, amely alkalmas a terhelőerő szükséges tartományában az ISO 6507-2-nek meg­felelő, előre meghatározott erő vagy erők létrehozására.

 

5.2. Behatolótest, az ISO 6507-2 szerinti négyzet alapú, szabályos gúla alakú gyémánt.

 

5.3. Mérőeszköz, feleljen meg az ISO 6507-2-nek.

MEGJEGYZÉS: A keménységmérő gép felhasználói számára a mérési bizonytalanság vizsgálatára javasolt eljárást a D melléklet tartal­mazza.

 

Terhelés előtt
HPO 250 tip. HB és HV mérésére alkalmas keménységmérő gép Terhelés alatt

 

Vickers lenyomat képe a gép képernyőjén

6. Próbatest

 

6.1. A vizsgálatot sima és egyenletesen sík, oxidoktól és idegen anyagtól – különösen kenőanyagoktól – mentes felületen kell végezni, hacsak a termékszabvány másképp nem rendelkezik. A felületmegmunkálós tegye lehetővé a lenyomatátló hosszának pontos meghatá­rozását.

 

6.2. Az előkészítést úgy kell végezni, hogy a felületeti keménység bármilyen, például hőhatás vagy hidegala­kítás okozta változása a lehető legkisebb legyen.

A Vickers-mikrokeménység lenyomatainak kis mélysége miatt az előkészítés során különös gondossággal kell eljárni. Ajánlott az anyag jellemzőinek megfelelő polírozási vagy elektro­polírozási eljárások alkalmazása.

 

6.3. A próbatest vagy a vizsgálandó réteg vastagsága a lenyomatátló hosszának legalább másfélszerese legyen (lásd az A mellékletet).

A mérést követően a próbatest hátoldalán szemmel látható alakváltozás ne keletkezzen.

 

6.4. Ívelt felületeken végzett vizsgálatok esetében a B melléklet B1-B6. táblázataiban megadott korrekciókat kell alkalmazni.

 

6.5. A kis keresztmetszetű vagy szabálytalan alakú próbatesteket szükséges lehet kiegészítő megtámasztással ellátni.

 

7. Eljárás

 

7.1. A vizsgálatot általában 10 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten végzik. Szigorúbb követelmények esetén (23 ± 5) °C hőmérsékleten kell mérni.

A következő terhelőerőket (lásd a 3. táblázatot) kell alkalmazni:

 
3. táblázat

                       

Keménységmérés1)

Kis terhelésű keménységmérés

Mikrokeménységmérés2)

Keménységi jel

Az F terhelőerő névleges értéke
N

Keménységi jel
N

Az F terhelőerő név­leges értéke
N

Keménységi jel

Az F terhelőerő névleges értéke
N

    HV 5

       49,03

     HV 0,2

            1,961

  HV 0,01

    0,09807

    HV 10

       98,07

     HV 0,3

            2,942

  HV 0,015

    0,1471

    HV 20

     196,1

     HV 0,5

            4,903

  HV 0,02

    0,1961

    HV 30

     294,2

     HV 1

            9,807

  HV 0,025

    0,2452

    HV 50

     490,3

     HV 2

          19,61

  HV 0,05

    0,4903

    HV 100

     980,7

     HV 3

          29,42

  HV 0,1

    0,9807

1) Alkalmazható 980,7 N-nál nagyobb névleges terhelés

2) A terhelőerők a mikrokeménységmérés esetén ajánlottak

 

7.3. A próbatestet merev támasztékra kell helyezni. A támaszték tiszta és idegen anyagtól (kenőanyag, olaj, piszok stb.) mentes legyen. Lényeges, hogy a próbatest szilárdan feküdjön a támasztékon úgy, hogy a vizsgálat során ne mozdulhasson el.

 

7.4. A behatolótestet és a vizsgálandó felületet érintkezésbe kell hozni, majd a vizsgálati terhelést a felületre merőlegesen, lökés- és rezgésmentesen, egyenletesen kell közölni, míg az alkalmazott terhelés el nem éri az előírt értéket. A terhelés kezdetétől a teljes terhelés eléréséig eltelt idő legalább 2 s, de legfeljebb 8 s legyen. A kis terhelésű keménységmérés és a mikrokeménység-mérés esetén ez az idő legfeljebb 10 s legyen. Kis terhelésű keménységmérés és a mikro­keménység-mérés esetén a behatolótest közelítési sebessége legfeljebb 0,2 mm/s legyen.

A terhelőerő rajtatartási ideje 10 s -15 s legyen.

Bizonyos anyagok esetén hosszabb rajtatartási idő szükséges, ezt az időtartamot ± 2 s-os tűréssel kell betartani.

 

7.5. A mérés során a keménységmérő berendezést rázkódásoktól és rezgésektől óvni kell.

 

7.6. Minden lenyomat középpontjának a próbatest szélétől való távolsága acél, réz és rézötvözetek esetében a középarányos lenyomatátló hosszának legalább két és félszerese, könnyűfémek, ólom, ón, valamint ezek ötvözetei esetében pedig legalább háromszorosa legyen.

Két szomszédos lenyomat középpontja közötti távolság acél, réz és rézötvözetek esetében a középarányos le­nyomatátló hosszának legalább háromszorosa, könnyűfémek, ólom, ón, valamint ezek ötvözetei esetében pedig legalább hatszorosa legyen.

 

7.7. Meg kell mérni a két átlót. A két leolvasott érték számtani középértékét kell a Vickers-keménység számításához használni.

Sík felületek esetében a két lenyomatátló hossza közötti különbség legfeljebb 5% legyen. Ha a különbség na­gyobb, akkor ezt a vizsgálati jegyzőkönyvben fel kell jegyezni.

 

8. A mérési eredmények bizonytalansága

A mérési eredmények bizonytalansága különböző paraméterektől függ, amelyek két csoportba különíthetők el:

 

a)   a Vickers-keménységmérő géptől függő paraméterek (melyek magukban foglalják a keménységmérő gép ellenőrzésének és a keménység-összehasonlító lapok kalibrálásának bizonytalanságát);

 

b)   a mérési eljárás alkalmazásától függő paraméterek (az eljárás körülményeinek változása).

 

MEGJEGYZÉS: Ezen paraméterekre vonatkozó elegendő adat hiányában jelenleg nem lehetséges a pontosság egzakt meghatározása, de a bizonytalanság elérheti a mért keménységi értékek körülbelül 10%-át.


9. Mérési jegyzőkönyv

 

A mérési jegyzőkönyv tartalmaira a következőket:

a)   hivatkozást az ISO 6507 szabványsorozat e részére;

b)   a próbatest azonosításához szükséges minden adatot;

c)   a kapott mérési eredményeket;

d)   minden, az ISO 6507 szabványsorozat e részében nem részletezett vagy választható műveletet;

e)   a vizsgálati eredményt befolyásoló bármely hatás leírását;

f)    a vizsgálati hőmérsékletet, ha az a 7.1 szakasz szerinti tartományon kívül esik.

 

1. MEGJEGYZÉS: A keménységi értékek mértékadó összehasonlítása csak azonos terhelőerők esetén lehetséges.

 

2. MEGJEGYZÉS: A Vickers-keménységnek más keménységre vagy szakítószilárdságra való pontos átszámítására nincs általános eljá­rás. Ezen átszámításokat kerülni kell, hacsak az átszámításra összehasonlító vizsgálatokból nyert megbízható alap rendelkezésre nem áll.

 

3. MEGJEGYZÉS: Megjegyzendő, hogy anizotrop, például erősen hidegalakított anyagok esetén a két lenyomatátló hossza között különb­ség lép fel. Ha lehetséges, a lenyomatokat úgy kell készíteni, hogy az átlók körülbelül 45°-ot zárjanak be a hidegalakítás irányával. A ter­mék minőségi előírása korlátozhatja a két átló hossza közötti különbséget.

 

4. MEGJEGYZÉS: Ismert, hogy néhány anyag érzékeny lehet a feszültség mértékére, ami a folyáshatár értékének kismértékű változását okozza. A lenyomat kialakításakor fellépő hasonló hatás a keménység értékét módosíthatja.

 

A melléklet (tájékoztatás)

A próbatest legkisebb vastagsága a terhelőerő és a keménység függvényében

 

A1. ábra: A próbatest legkisebb vastagsága a terhelőerő és a keménység függvényében

(HV 0,2-töl HV 100-ig)

 

Az A2. ábra szerinti nomogram a próbatest legkisebb vastagságának meghatározására alkalmas, figyelembe véve, hogy a legkisebb vastagság a lenyomatátló hosszának másfélszerese legyen. A szükséges vastagságot a legkisebb vastagsági skálának, valamint a terhelőerő skáláját (jobboldali skálát) és a keménységi skálát (balol­dali skálát) összekötő (az A2. ábrán példaként pontozva bemutatott) vonalnak a metszéspontja határozza meg.

1)           Keménységi érték, HV

2)           Legkisebb vastagság, t, mm

3)           Az átló hossza, d, mm

4)           Keménységi jel, HV

5)           Terhelőerő F, N

 

A2. ábra: Nomogram a próbatest legkisebb vastagságához (HV 0,01-töl HV 100-i

 

B melléklet

(tájékoztatás)

 

Ívelt felületeteken végzett mérések korrekciós tényezőinek táblázata

 

B1. Gömbfelületek

 

A B1. és B2. táblázat tartalmazza a gömbfelületeken végzett vizsgálatok korrekciós tényezőit.

A korrekciós tényezők a lenyomat közepes d átlója és a gömbfelület D átmérője hányadosának függvényéter vannak táblázatba foglalva.

 

PÉLDA

            Domború gömb                                                        D = 10 mm

            Terhelőerő                                                                F = 98,07 N

            A lenyomat közepes átlója                                      d= 0,150 mm

           

            Vickers-keménység=                   =824 HV 10

Korrekciós tényező a B1. táblázatból, interpolációval    = 0,983

A gömb keménysége = 824 x 0,983                                 = 810 HV 10

 

 

B1. táblázat Domború gömbfelület

 

d/D

Korrekciós tényező

d/D

Korrekciós tényező

0,004

0,995

0,086

0,920

0,009

0,990

0,093

0,915

0,013

0,985

0,100

0,910

0,018

0,980

0,107

0,905

0,023

0,975

0,114

0,900

0,028

0,970

0,122

0,895

0,033

0,965

0,130

0,890

0,038

0,960

0,139

0,885

0,043

0,955

0,147

0,880

0,049

0,950

0,156

0,875

0,055

0,945

0,165

0,870

0,061

0,940

0,175

0,865

0,067

0,935

0,185

0,860

0,073

0,930

0,195

0,855

0,079

0,925

0,206

0,850

 

 

B2. táblázat: Homorú gömbfelület


 

d/D

Korrekciós tényező

d/D

Korrekciós tényező

0,004

1,005

0,057

1,080

0,008

1,010

0,060

1,085

0,012

1,015

0,063

1,090

0,016

1,020

0,066

1,095

0,020

1,025

0,069

1,100

0,024

1,030

0,071

1,105

0,028

1,035

0,074

1,110

0,031

1,040

0,077

1,115

0,035

1,045

0,079

1,120

0,038

1,050

0,082

1,125

0,041

1,055

0,084

1,130

0,045

1,060

0,087

1,135

0,048

1,065

0,089

1,140

0,051

1,070

0,091

1,145

0,054

1,075

0,094

1,150

 

 

B2. Hengeres felület

 

A B3 - B6. táblázat tartalmazza a hengeres felületeken végzett mérések korrekciós tényezőit.

 

A korrekciós tényezők a lenyomat közepes d átlója és a henger D átmérője hányadosának függvényében van­nak táblázatba foglalva.

 

PÉLDA

 

            Homorú henger, a lenyomat egy átlója párhuzamos a tengellyel          D = 5 mm

            Terhelőerő                                                                                                   F = 294,2 N

            A lenyomat közepes átlója                                                                         d = 0,415 mm

 

                                               

            Vickers-keménység=                                                  = 323 HV 30

 

            Korrekciós tényező a B6. táblázatból                                                      = 1,075

           

            A henger keménysége = 323 x 1,075                                                      = 347 HV 30